top of page

Dwa lata temu, Bank Gospodarstwa Krajowego zainicjował dyskusję, która stała się

zalążkiem innowacyjnego podejścia do trzech fundamentalnych zasobów życia:

wody, wodoru i węgla. To był początek Idei 3W, która dzisiaj jest rozbudowaną

platformą i liderem w integracji i wsparciu inicjatyw rozwojowych i nowoczesnych

technologii w przemyśle, energetyce i medycynie. Do ekosystemu 3W dołączyło już

ponad 200 firm i instytucji, a w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W

zrzeszonych jest 40 wiodących uczelni i instytutów badawczych.

W Polsce mamy wielu uzdolnionych naukowców, którzy są gotowi na globalne

wyzwania, tworzą ambitne projekty zgodne z celami zrównoważonego i mają

ogromny potencjał do zmiany naszej rzeczywistości. To, co oferuje im idea 3W to

możliwość rozwoju i wsparcie w realizowaniu projektów badawczych, które

realizowane jest na wiele sposobów.


Edukacja

Jednym z nich jest pilotażowy program edukacyjny „Idea 3W dla szkół średnich”,

którego celem jest budowanie świadomości nt. trzech zasobów przyszłości: wody,

wodoru i węgla i ich potencjału oraz edukacja uczniów i nauczycieli. Eksperci z

Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W podzielili się z młodzieżą wiedzą na

temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego oraz tłumaczyli, na czym polega

strategiczne znaczenie tych zasobów dla Polski. W programie udział wzięło blisko

1000 uczniów z 10 szkół średnich. Młodzież miała okazję poznać technologie

związane z wodą, które umożliwiają jej retencję, odsalanie i oczyszczanie, a także

dowiedzieć się, jak proces elektrolizy wody może prowadzić do produkcji zielonego

wodoru oraz jak różne postacie węgla mogą być wykorzystane do tworzenia

nowoczesnych materiałów inżynieryjnych, takich jak grafen.

Idea 3W wspiera również zewnętrzne inicjatywy edukacyjne takie, jak konkurs

stypendialny Studencki Nobel, który organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie

Studentów czy Talenty Jutra Fundacji Empiria i Wiedza. W obu przypadkach

studenci mogą zgłaszać swoje prace w specjalnej kategorii 3W (woda-wodór-węgiel).

Aby umożliwić powstawanie i rozwój nowoczesnych technologii i projektów oraz

kształcenie przyszłej kadry pracowniczej, potrzebne są warunki, które będą sprzyjały

kreatywnemu działaniu i odkrywaniu nowych ścieżek. Dlatego z początkiem roku

akademickiego 2023/2024, z inicjatywy 3W, powstało Studenckie Koło Naukowe

3W, w którym pasjonaci nowoczesnych technologii opartych o wodę, wodór i węgiel,

mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, poszerzać horyzonty i rozwijać

ciekawe projekty rozwojowe, w kraju i za granicą.

Animacje edukacyjne, warsztaty, eksperymenty naukowe, ogólnopolskie konkursy na

najlepsze prace dyplomowe to tylko część działań, w które w ciągu ostatnich dwóch

lat zaangażowana była idea 3W. Regularne spotkania ze studentami, promocja

młodych talentów, zgłoszenia na staże i praktyki w firmach 3W pokazują, jak duże

jest zainteresowanie sektorem 3W wśród młodych ludzi.

Innowacje

Aby twórcze rozwiązania miały szansę się rozwijać potrzebują środowiska, które

sprzyja nowatorskim projektom. Skuteczne łączenie biznesu z nauką oraz dużych

przedsiębiorstw z tymi mniejszymi, jest sposobem na szybszą komercjalizację

projektów. W tym kontekście idea 3W odgrywa rolę szczególnego hubu, który wpływa

na rozwijanie innowacyjnych projektów w całej Polski.

Na rodzimym rynku działa prawie połowa (43 proc.) start-upów pozytywnego wpływu,

których działalność jest związana z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym

redukowaniem efektów zmian klimatu czy wpływu działalności człowieka na

środowisko. Idea 3W tworzy przyjazny ekosystem, w którym łączy różne środowiska i

ich potrzeby, aby mogły powstawać technologie przyszłości.

Z myślą o innowacyjnych start-upach powstał Konkurs 3W Challenge, dla projektów

B+R na zróżnicowanym poziomie dojrzałości i młodych startupów, które realizują

projekty z wykorzystaniem przynajmniej jednego z trzech zasobów: wody, wodoru,

węgla lub działają w obszarach synergicznych, i które mają potencjał rewolucyjnego

wpływu na różne gałęzie gospodarki takie jak przemysł, energetykę, medycynę czy

rolnictwo. Wygraną w konkursie jest kompleksowe wsparcie dla trzech wybranych

laureatów, w formie usług Venture Buildingu o wartości 200 tys. zł, które obejmie

rozwój biznesowy projektu, weryfikację rynkową i dostosowanie do klientów i

nawiązanie kontaktu z inwestorami. Dzięki wygranej laureaci będą mogli jeszcze

lepiej rozwinąć swoje produkty i dopasować technologie do oczekiwań rynku i

inwestorów.


Współpraca

Żeby zielone innowacje mogły być wdrażane na szeroką skalę niezbędna jest nie

tylko wykwalifikowana kadra naukowa, innowacyjny pomysł, ale również realna

potrzeba. Z początkiem roku Idea 3W zainicjowała program edukacyjny Gmina 3W

dla liderów lokalnych społeczności, w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym

gospodarowania wodą i ściekami oraz wdrażania zielonych i niebieskich projektów

infrastrukturalnych w samorządach. Uczestnicy wezmą udział w 8 spotkaniach

online, które obejmują kilkanaście modułów tematycznych. Dowiedzą się m.in., jak

zdobyć finansowanie na zielone i niebieskie projekty infrastrukturalne, jak wdrażać

rozwiązania z zakresu ESG, jak wprowadzać innowacje zgodnie z prawem i jak

efektywnie współpracować z uczelniami. Ponadto, uczestnicy programu będą mieli

okazję skorzystać z warsztatów z uznanymi ekspertami i praktykami w dziedzinie

tworzenia nowoczesnych rozwiązań dla samorządów. Po zakończeniu programu

uczestnicy otrzymają Certyfikat Lidera 3W.

Innowacyjność i szybki rozwój technologiczny są obecnie kluczowe dla sukcesu

różnych przedsięwzięć, a odpowiedzialny biznes powinien reagować na

transformację i wprowadzać nowe rozwiązania, które przełożą się na poprawę

jakości życia i zdrowia mieszkańców.

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na

ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji

w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i

medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych

naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich

organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego,

instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.


Nowe miejsca w żłobkach, modernizacja MŚP w rolnictwie, termomodernizacja mieszkań, komputery dla szkół – to inwestycje, na które ruszyły dzisiaj wypłaty środków z KPO. Do beneficjentów trafi ponad 332 mln zł.

Pieniądze pochodzą z zaliczki – 5 mld euro – jaka trafiła do Polski pod koniec grudnia z programu REPowerEU, który jest częścią KPO.

Część dotacyjna zaliczki, ponad 550 mln euro (ok. 2,5 mld zł) jest wykorzystywana na bieżące finansowanie inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas wypłacono ponad 53 mln zł.

18 stycznia br. PFR wypłaci ponad 322 mln zł na wsparcie kolejnych projektów.- Pieniądze z KPO i europejskich funduszy strukturalnych są ogromne, przełożą się na każdy obszar naszego życia. Kluczowa jest dobra ich inwestycja – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Minister zaznaczyła, że środki z zaliczki REPowerEU trafią m.in. do rolników. - Na modernizację i na infrastrukturę w rolnictwie mamy już 40 tys. podpisanych umów – poinformowała minister Pełczyńska-Nałęcz.

332 mln zł na inwestycje z kolejnych wypłat środków z KPO

Przekazane 18 stycznia br. środki z zaliczki REPowerEU zostaną przeznaczone na inwestycje w kilku obszarach:

  • zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech – dofinansowanie kosztów budowy lub remontu budynków, w których realizowana będzie opieka, np. modernizacja żłobków – ok. 1 mln zł;

 

  • miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 2,8 mln zł;

 

  • rolnicy i rybacy oraz MŚP z sektora rolno-spożywczego na projekty dot. wyposażenia i modernizacji infrastruktury (obiekty produkcyjne, magazyny, maszyny, pojazdy nisko- i zeroemisyjne, systemy informatyczne wspierające procesy produkcyjne itp.) oraz centra dystrybucyjno-magazynowe, rynki hurtowe – 20,3 mln zł;

 

  • termomodernizacja budynków mieszkalnych – 1,8 mln zł;

 

  • zwiększenie efektywności energetycznej budynków jedno- i wielorodzinnych i upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł energii – refundacja w ramach programu „Czyste powietrze” – 200 mln zł;

 

  • wyrównanie poziomu wyposażenia szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przenośny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – vouchery dla nauczycieli na zakup laptopów – 96,2 mln zł.

Eksperci SAS przedstawiają prognozy dla administracji publicznej oraz opieki zdrowotnej 

Warszawa, 23 stycznia 2024 – W idealnym państwie, instytucje finansowane z budżetu państwa mają znaczący

wpływ na wzrost dobrobytu, bezpieczeństwo i ochronę zdrowia obywateli. Podmioty z sektora publicznego coraz

częściej sięgają po sztuczną inteligencję oraz zaawansowaną analitykę, aby zwiększać wydajność oraz

świadczyć lepsze usługi dla obywateli. Eksperci SAS są przekonani, że trend wdrażania najnowszych rozwiązań

przyspieszy w bieżącym roku i jednocześnie nawołują instytucje ochrony zdrowia i administrację publiczną do

szczególnej dbałości o odpowiedzialne korzystanie z tych zaawansowanych technologii. Gdzie wdrożenie

sztucznej inteligencji będzie najprostsze, a w których sektorach będzie miało największy wpływ na życie

obywateli? Eksperci SAS, globalnego lidera AI i analityki, podzielili się swoimi przemyśleniami. 

 

1. Prognozy związane z cyberbezpieczeństwem 

"Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywana przez cyberprzestępców do planowania ataków i

tworzenia wiarygodnych treści wykorzystywanych przy próbach kradzieży, szantażu czy niszczenia reputacji ofiar.

Jednakże technologia ta będzie również kluczowym narzędziem dla organów ścigania przy śledzeniu ruchu

internetowego i weryfikowaniu cyfrowych poszlak w celu wykrycia sprawców, szczególnie w przypadku

zorganizowanych grup przestępczych." 

– Ashley Beck, starszy konsultant ds. egzekwowania prawa, SAS; członek zarządu, Scotland Women in

Technology 

 

-Rozwój sztucznej inteligencji i analityki będzie nadal wpływał na pracowników sektora publicznego, w tym w

zakresie bezpieczeństwa. W 2024 r. organy ścigania dostrzegą wartość w zatrudnianiu młodych ekspertów, dla

których Internet jest naturalnym środowiskiem (ang. digital natives), potrafiących wykorzystać najnowsze

narzędzia i techniki do skutecznej ochrony i wsparcia obywateli." 

– Shaun Barry, globalny dyrektor ds. ryzyka, oszustw i zgodności, SAS 

 

W miarę pojawiania się coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń związanych z nadużyciami, rządy przyjmą

strategie analityczne i AI, które pomogą skutecznie przeciwdziałać oszustwom w sieci, jednocześnie poprawiając

jakość obsługi obywateli

– Jeremy Ray, ekspert ds. oszustw w sektorze publicznym i starszy konsultant branżowy, SAS

“Temat bezpieczeństwa zaczyna wykraczać poza granice naszej planety. Agencje kosmiczne, zarządzające

wielkimi zbiorami danych z radarów i sieci czujników, zintensyfikują wykorzystanie analityki IoT [Internet of Things]

i sztucznej inteligencji do ich analizy, włączając najnowsze innowacje w obszarze danych syntetycznych,

cyfrowych bliźniaków i edge analytics. To kompleksowe podejście ma na celu ulepszenie usług z zakresu Space

Domain Awereness, aby zwiększyć gotowość operacyjną w kosmosie.”  

– Bobby Shkolnikov, Head of IoT Federal and Global Principal in IoT Commercialization, SAS 

 

"Rządy przyspieszają wysiłki na rzecz uruchomienia programów identyfikacji cyfrowej, aby ułatwić i zwiększyć

bezpieczeństwo korzystania z dokumentów tożsamości w różnych okolicznościach - od punktów kontroli

bezpieczeństwa na lotniskach po weryfikację w handlu detalicznym. W 2024 r. zaczniemy obserwować większą

spójność komercyjnych i rządowych identyfikatorów cyfrowych. Kładąc nacisk na równy dostęp, bezpieczeństwo i

wygodę użytkownika, w ciągu najbliższych dwóch lat identyfikatory cyfrowe będą miały szersze zastosowanie,

akceptację i interoperacyjność." 

– Carl Hammersburg, Senior Manager, Government and Health Care Risk and Fraud, SAS 

 

2. Prognozy związane z edukacją i pracą 

Wpływ AI na rynek pracy zacznie być odczuwalny w sektorze publicznym. Administracja ma trudności z

przyciągnięciem i zatrzymaniem specjalistów od AI, z uwagi na ich wysokie wymagania finansowe. Jednak, aby

wspierać działania regulacyjne, rekrutowanie ekspertów będzie niezbędne. Podobnie jak przedsiębiorstwa, sektor

publiczny również będzie coraz częściej sięgać po sztuczną inteligencję i analitykę, aby zwiększyć

produktywność, zautomatyzować proste zadania i ograniczyć skutki niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Jestem przekonany również, że w dyskursie na temat AI będziemy świadkami rosnącego zapotrzebowania na

specjalistów „nietechnicznych”. Obecnie kierunek rozwoju technologii wymaga włączenia innych grup ekspertów,

aby zapewnić, że rozwiązania AI działają sprawiedliwie, z zachowaniem zasad etyki i równości. Potrzebujemy

nietechnicznych ekspertów dziedzinowych, którzy już na etapie tworzenia rozwiązań odkryją potencjalne

zagrożenia i problemy.” 

– Reggie Townsend, wiceprezes ds. etyki danych, SAS 

 

Sztuczna inteligencja odegra kluczową rolę w optymalizowaniu wydajności pracy. Pomoże w tym automatyzacja

rutynowych zadań administracyjnych, analiza ogromnych ilości danych w celu podejmowania lepszych decyzji,

rozszerzanie cyfrowych usług dla obywateli i zwiększanie bezpieczeństwa publicznego.” 

– Kay Meyer, dyrektor, Government Industry Consulting, SAS

bottom of page